วัดพระธาตุผาแก้ว 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

banner

ร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือธรรมปฏิบัติ “ชนะ”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือธรรมปฏิบัติ “ชนะ” ซึ่งเป็นบันทึกธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ที่ชี้ประเด็นให้เห็นถึงปฏิจจสมุปบาทในมุมอริยสัจ ๔ ที่มีอยู่ในทุก ๑๒ หัวข้อ ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ละมิจฉาทิฏฐิ ละทิฏฐิมานะว่าเรามี เราเป็น จนถึงละอวิชชา ทำให้วิชชาเกิดขึ้น จนถึงนิพพานได้ในทุก ๑๒ หัวข้อของปฏิจจสมุปบาท

home8

กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

ประจำเดือน เมษายน 2558 ขอเชิญฟังธรรมเทศนาหัวข้อ “ประณีต” โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13:00-14:30 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถนนเจริญกรุง (คลิกเพื่อดูแผนที่ google maps) เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าฟังได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์