1779098_268324106676002_380997330_n

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าถวายปัจจัยซื้อต้นไม้และผ้าป่าแรงกาย ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าถวายปัจจัยซื้อต้นไม้และผ้าป่าแรงกายปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 1 ร่วมซื้อและปลูกต้นไม้ สร้างความร่มรื่น ณ สถานปฏิบัติธรรม ปฏิจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557

วัดพระธาตุผาแก้ว 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์