MaghaPuja Day2560

ขอเชิญร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จำนวน 2,500 ต้น พร้อมกับร่วมพิธีเวียนเทียนและปฎิบัติบูชา ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ร่วมกับป่าไม้ อำเภอเขาค้อ ขอเชิญร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จำนวน 2,500 ต้น 

100-01-01

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในโครงการอมรมพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฎิบัติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและการปฎิบัคิธรรมต่อไป รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์