ปฏิจจสมุปปันนธรรม

25540903

NameTimeSizeHits
01vivek 54090333:4715.5 MiB1346
02vivek 5409041:10:2632.3 MiB1171
03vivek 5409051:10:2632.3 MiB1125
04vivek 5409071:01:4728.3 MiB1059
05ybat 54091559:2527.3 MiB1011
06ybat 54091555:2825.5 MiB971
07ybat 54091624:4311.4 MiB925
08ybat 54091659:2827.3 MiB964
09ybat 5409161:24:2738.7 MiB996
10ybat 5409171:14:4234.3 MiB927
11ybat 5409171:28:3340.6 MiB946
12ybat 5409181:18:2836.0 MiB966