ปฏิจจสมุปปันนธรรม

25540903

NameTimeSizeHits
01vivek 54090333:4715.5 MiB1241
02vivek 5409041:10:2632.3 MiB1090
03vivek 5409051:10:2632.3 MiB1035
04vivek 5409071:01:4728.3 MiB978
05ybat 54091559:2527.3 MiB933
06ybat 54091555:2825.5 MiB896
07ybat 54091624:4311.4 MiB855
08ybat 54091659:2827.3 MiB888
09ybat 5409161:24:2738.7 MiB926
10ybat 5409171:14:4234.3 MiB856
11ybat 5409171:28:3340.6 MiB880
12ybat 5409181:18:2836.0 MiB893