พลันรู้

p206 (2)

พลันรู้
ตรงหมุนเวียน เปลี่ยนที่เที่ยว ในดวงจิต
หลงความคิด ปรุงดีร้าย ในสังขาร
หลงวังวน ผันแปร กระแสธาร
ไร้แก่นสาร หลงพลันรู้ กูไม่มี

Mindful
Streams of thoughts low or high
Can spiral throughout a lifetime
Without the mind being enlightened
Suffering, as a result, is bound to happen