อยู่กับใจ

p186

อยู่กับใจ
อยู่กับใจ เอาไว้ ไม่มีชั่ว
ไม่มืดมัว ตัวสติ จะเปิดเผย
ระลึกรู้ อยู่กุศล จนคุ้นเคย
ไม่เกินเลย นอกกาย-ใจ ไม่หลงปรุง

Be with the Mind
By being with the mind, we don’t have to worry about being deceived