รุ่งอรุณฯ ๑ – ๑

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๑ ตอน ๑

บทที่ 1: การปฏิบัติธรรม