รุ่งอรุณฯ ๒ – ๒

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๒ ตอน ๒

สรุป: สัมปชัญญะ