รุ่งอรุณฯ ๒ – ๓

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๒ ตอน ๓

สรุป: สติ-สัมปชัญญะ และความเพียร