รุ่งอรุณฯ ๒ – ๔

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๒ ตอน ๔

บทที่ 4: สมาธิ และ สมถะ
บทที่ 4.1: สมาธิ
บทที่ 4.2: สมถะ
บทที่ 4.3: ฌาน