รุ่งอรุณฯ ๓ – ๑

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๓  ตอน ๑

บทที่ 4.4: ผู้รู้