รุ่งอรุณฯ ๓ – ๒

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๓ ตอน ๒

สรุป: สมาธิ และ สมถะ