รุ่งอรุณฯ ๓ – ๕

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๓ ตอน ๕

บทที่ 6: ปฏิจจสมุปบาท
บทที่ 6.1: อวิชชา-สังขาร-วิญญาณ-นามรูป
บทที่ 6.2: สฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา
บทที่ 6.3: ตัณหา-อุปาทาน