รุ่งอรุณฯ ๔ – ๑

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๔ ตอน ๑

บทที่ 6.4: ภพ-ชาติ-ชรามรณะ