รุ่งอรุณฯ ๔ – ๒

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๔ ตอน ๒

สรุป: ปฏิจจสมุปบาท