รุ่งอรุณฯ ๔ – ๓

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๔ ตอน ๓

บทที่ 7: วิสุทธิ 7
บทที่ 7.1: วิปัสสนาญาณ 9
บทที่ 7.2: โพธิปักขิยธรรม 37