รุ่งอรุณฯ ๔ – ๔

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๔ ตอน ๔

สรุป: วิสุทธิ 7