ก่อองค์พระที่ ๑

23 มิย.55 เหล่าอาสาสมัครต่างแบ่งปันแรงกายแรงใจก่อองค์พระที่ ๑ ด้วยการเจริญสติในการงานก่อมวยผมขององค์พระ