ก่อองค์พระที่ ๓

25-26 สค.55 เหล่าอาสาสมัครเดินทางมาด้วยรถตู้ 16 คัน เพื่อสร้างองค์พระที่ ๓ สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของบุญ มีเจตนาที่ดี ผลของอารมณ์ย่อมเป็นสุข ควรสั่งสมบุญนี้จวบจนกว่าตราบเท้าเข่าสู่นิพพาน