ก่อองค์พระที่ ๔

15-16กย.55 เหล่าอาสาสมัครต่างสละแรงกายก่อองค์พระที่ ๔ เดินทางมาเกินกว่าครึ่งทาง แต่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยย่อท้อ กลับแบ่งรอยยิ้ม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน