เสริมสร้างภายในมหาวิหาร

17-18สค.56 คณะกัลยาณมิตรนับร้อยชีวิต ได้รวมพลังแห่งความอุตสาหะ มาร่วมเสริมโครงสร้างภายในของมหาวิหารให้มีความแข็งแรง ดั่งจิตใจภายในที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากทั้งปวง