ภาพความคืบหน้า การก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

ภาพปัจจุบัน
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
เดือน มีนาคม ๒๕๕๖
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
เดือน มีนาคม ๒๕๕๕