โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

การบวชพระหรือการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเป็นการทำหน้าที่อันสำคัญของพุทธศาสนิกชน ในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา รักษาพระธรรมวินัยให้เจริญมั่นคง เพื่อสร้างสังคม ให้ร่มเย็นเป็นสุข เป็นต้นทางแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของผู้บวชและผู้ให้การสนับสนุนการบวช โดยเฉพาะ การบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา พระภิกษุจะได้ใช้เวลา ๓ เดือนในการเจริญสติปัฏฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งกายและใจตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รวมทั้งให้พสกนิกรชาวไทยผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะและเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก เพื่อน้อมส่งพระวิญญาณพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาลงกร บดินทรเทพยวรางกูรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยการอุปสมบทเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดี ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลาการอบรม

๑. การรับสมัคร

ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. กำหนดการบรรพชาอุปสมบท

๒.๑ พิธีปลงผมนาค วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ พิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันอาสาฬหบูชา)

๓. สถานที่จัดโครงการฯ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๔. สถานที่รับสมัคร

สำนักงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๕. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๕.๑ สำเนาบัตรประจำตัว

๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน (ยกเว้นข้าราชการ)

๕.๓ คำรับรองของผู้สมัคร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง

๖. การคัดเลือกผู้สมัคร

๖.๑ พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปที่กำหนด (ตามที่แนบท้าย)

๖.๒ พิจารณาจากหลักฐานประกอบการสมัคร

๗. การรายงานตัว

ผู้ที่ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จะต้องไปรายงานตัว ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพิธีบรรพชาอุปสมบท

๘. สิ่งที่ผู้บวชต้องเตรียมในการอุปสมบท

๘.๑ ชุดนาค ประกอบด้วยผ้านุ่งสีขาว เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ชุดคลุมนาค (ถ้ามี)

๘.๒ ของใช้ส่วนตัวขณะบวช เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันอาบน้ำ รองเท้าแตะ เป็นต้น

๘.๓ ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

๙. สถานที่ติดต่อสอบถาม

๙.๑ สำนักงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร. ๐๖๓ ๓๕๙ ๑๕๕๔

๙.๒ พระมหาพบธรรม เขมโก โทร. ๐๘๑ ๑๓๓ ๑๒๓๓

:: คุณสมบัติทั่วไป ::

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. เป็นบุคคลที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และมีปณิธานอันแน่วแน่

ในการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่มีเจตนาแอบแฝงอื่นใด

๒. เป็นชายไทย อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง

๓. มีสัญชาติไทย ประกอบอาชีพสุจริต มี ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่เป็นคนร่อนเร่พเนจร

๔. ไม่เป็นบุคคลต้องโทษคดีอาญา หลบหลีคดีอาญา หลบหนีการเกณฑ์ทหาร หรือหนีราชการ

๕. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๖. ไม่เป็นคนต้องห้ามตามพระธรรมวินัย และกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม

๗. เป็นคนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่พิกลพิการ หรือ ทุพพลภาพ

๘. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

๙. ไม่เป็นโรคเอดส์

๑๐. ไม่ติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง

๑๑. เป็นบุรุษโดยสมบูรณ์ ไม่เป็นคนลักเพศ ไม่เป็นกะเทย หรือมีจริตกิริยาอย่างผู้หญิง

๑๒. ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส ไม่มีภาระผูกพัน

๑๓. ต้องมีบุคคลรับรอง ดังนี้

  • บุคคลทั่วไป ให้บิดา มารดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตร หรือระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
  • ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้รับรอง

๑๔. เฉพาะข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีใบลาราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการ

๑๕. มีหลักฐานที่ใช้ในการสมัครครบถ้วน ตามที่กรมการศาสนากำหนด

๑๖. สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบท (คำขานนาคได้)