หลักสูตรปฏิบัติธรรม

c1

อยู่กับรู้

หลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

c2

วิเวก

หลักสูตร “วิเวก” เป้าหมายของหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวัน และผ่านหลักสูตรอื่น ๆ ของวัดมาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก มาภาวนาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของ อายตนะหก ขันธ์ห้า และปฏิจจสมุปบาท และมีโอกาสฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านวิดีทัศน์ (VDO) ที่ท่านเมตตาบรรยายไว้ในหลักสูตร ติววิชาพระโสดาบัน …

c4

ตัดภพตัดชาติ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ที่เห็นทุกข์และต้องการพ้นจากทุกข์ ผู้เข้ารับการอบรมควรมีพื้นฐานการปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและเจริญสติตามแนวทาง “สติปัฏฐาน ๔”และ” ปฏิจจสมุปบาท” รวมถึงต้องเข้าใจหลักการปฏิบัติและเคยเรียนรู้หลักธรรม จากหลวงพ่ออำนาจ มาแล้วเป็นอย่างดี เป็นผู้ตั้งใจจริง ที่ต้องการจะต่อยอดด้วยธรรมะที่เข้มข้น เพื่อการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง