Chatchai Isaranukhun

MaghaPuja Day2560

ขอเชิญร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จำนวน 2,500 ต้น พร้อมกับร่วมพิธีเวียนเทียนและปฎิบัติบูชา ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ร่วมกับป่าไม้ อำเภอเขาค้อ ขอเชิญร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จำนวน 2,500 ต้น 

100-01-01

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในโครงการอมรมพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฎิบัติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและการปฎิบัคิธรรมต่อไป รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์