suree bun

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณปารมี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์