541219 “ทุกข์” แต่ไม่มี “ใคร” ทุกข์ – 09 นำนั่งสมาธิ